JUNE

HINTS

Hint 1


Find a rope for each of the masks. The color is the key. Zoek een touw voor elk van de maskers. De kleur is de sleutel.
Hnt 2


The color of the rope is the same as the color of the pattern behind the mask. De kleur van het touw is dezelfde als de kleur van het patroon achter het masker.
Hint 3


Compare the masks and their ropes. When something changes on the mask, something changes in the rope. Vergelijk de maskers en hun touwen. Als er iets aan het masker verandert, verandert er iets in het touw.
Hint 4


There are three knot areas on each rope. Dedicated to 3 features of each mask. Er zijn drie plekken met knopen op elk touw. Toegewijd aan 3 kenmerken van elk masker.
Hint 5


The number of "feathers" on the head, …. Het aantal "veren" op het hoofd, ....
Hint 6


… the eyes, and the color of the "earings". ...de ogen, en de kleur van de "oorbellen".
Hint 7


Compare the ropes of the masks with the same number of feathers, for example. Or with the same color of the earrings, to see which of the knots represent this feature. Vergelijk bijvoorbeeld de touwen van de maskers met hetzelfde aantal veren. Of met dezelfde kleur van de oorbellen, om te zien welke van de knopen deze eigenschap aangeven.
Hint 8


The first knots on each rope is about the eyes. Just find out the number that represent the two glowing ones. De eerste knopen op elk touw hebben betrekking op de ogen. Zoek gewoon het nummer uit dat de twee gloeiende ogen voorstelt.
Hint 9


The second knot cluster is about the feathers. The number of pairs of them. De tweede groep knopen heeft betrekking op de veren. Het aantal paren ervan.
Hint 10


The last knot cluster is about the color. Just count the rainbow colors. De laatste groep knopen heeft betrekking op de kleur. Tel gewoon de kleuren van de regenboog.
Answer


436